Có 2 kết quả:

thì đạithời đại

1/2

thì đại

giản thể

Từ điển phổ thông

thời đại, giai đoạn, khoảng thời gian

thời đại

giản thể

Từ điển phổ thông

thời đại, giai đoạn, khoảng thời gian