Có 2 kết quả:

thì thượngthời thượng

1/2

thì thượng

giản thể

Từ điển phổ thông

thời thượng, mốt, thời trang

thời thượng

giản thể

Từ điển phổ thông

thời thượng, mốt, thời trang