Có 2 kết quả:

thì thườngthời thường

1/2

thì thường

giản thể

Từ điển phổ thông

thường thường, thường xuyên

thời thường

giản thể

Từ điển phổ thông

thường thường, thường xuyên