Có 2 kết quả:

thì kỳthời kỳ

1/2

thì kỳ

giản thể

Từ điển phổ thông

thời kỳ, giai đoạn, lúc, khi

thời kỳ

giản thể

Từ điển phổ thông

thời kỳ, giai đoạn, lúc, khi