Có 2 kết quả:

thì gianthời gian

1/2

thì gian

giản thể

Từ điển phổ thông

thời gian, thì giờ, giai đoạn

thời gian

giản thể

Từ điển phổ thông

thời gian, thì giờ, giai đoạn