Có 1 kết quả:

khoáng dã

1/1

khoáng dã

giản thể

Từ điển phổ thông

đồng cỏ rộng lớn