Có 1 kết quả:

vượng địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất hưng thịnh — Chỗ đất khiến cho người nào ở đó đều được hưng thịnh.