Có 1 kết quả:

vượng nguyệt

1/1

vượng nguyệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tháng buôn bán (tháng có sức mua lớn nhất trong năm)