Có 1 kết quả:

vượng khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái khí tốt đẹp ở một vùng — Cái vẻ hưng thịnh toát ra ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng