Có 1 kết quả:

vượng vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hoàn cảnh thịnh vượng xoay vần tới. Lúc được hưng thịnh.