Có 1 kết quả:

ngang dương

1/1

ngang dương

phồn thể

Từ điển phổ thông

dũng cảm, can đảm