Có 1 kết quả:

ngang nhiên

1/1

ngang nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngang nhiên, không sợ hãi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự cho mình là cao quý, muốn làm gì thì làm, không phải nể sợ ai.

Một số bài thơ có sử dụng