Có 1 kết quả:

côn trùng

1/1

côn trùng

phồn thể

Từ điển phổ thông

côn trùng, sâu bọ

Từ điển trích dẫn

1. Sâu bọ. ◇Tuân Tử 荀子: “Nhiên hậu côn trùng vạn vật sanh kì gian, khả dĩ tương thực dưỡng giả, bất khả thắng số dã” 然後昆蟲萬物生其間, 可以相食養者, 不可勝數也 (Phú quốc 富國).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung loài sâu bọ.