Có 1 kết quả:

thăng trị

1/1

thăng trị

phồn thể

Từ điển phổ thông

tăng giá, tăng giá trị