Có 1 kết quả:

xương từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòi nói, câu thơ câu văn đẹp đẽ bóng bảy.