Có 1 kết quả:

minh đại

1/1

minh đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đời nhà Minh ở Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng