Có 1 kết quả:

minh tịnh

1/1

minh tịnh

giản thể

Từ điển phổ thông

sáng sủa sạch sẽ