Có 1 kết quả:

minh đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nết sáng.