Có 1 kết quả:

minh tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm lòng sáng tỏ — Làm cho lòng mình sáng tỏ.

Một số bài thơ có sử dụng