Có 1 kết quả:

minh mẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng suốt, lanh lợi.