Có 1 kết quả:

minh xương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng láng rõ rệt.