Có 1 kết quả:

minh hiển

1/1

minh hiển

giản thể

Từ điển phổ thông

rõ ràng, rành mạch, rõ rệt, sáng sủa