Có 1 kết quả:

minh trí

1/1

minh trí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sáng suốt, tỉnh táo, minh mẫn