Có 1 kết quả:

minh phàn

1/1

minh phàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phèn chua