Có 1 kết quả:

minh thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho thấy rõ ràng, tỏ ý một cách rõ ràng.