Có 1 kết quả:

minh lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng sủa và tốt đẹp, chỉ vua sáng tôi hiền, tức là thời thái bình thịnh trị.

Một số bài thơ có sử dụng