Có 1 kết quả:

minh giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ cho người khác hiểu.