Có 1 kết quả:

minh ngôn

1/1

minh ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rõ rệt, rõ ràng