Có 1 kết quả:

minh biện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phân biệt rõ ràng.