Có 1 kết quả:

hôn quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông vua đầu óc tối tăm.

Một số bài thơ có sử dụng