Có 1 kết quả:

hôn muội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc tối tăm, chẳng hiểu biết gì.