Có 1 kết quả:

hôn ám

1/1

hôn ám

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mờ tối, tối tăm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm, ngu muội.

Một số bài thơ có sử dụng