Có 1 kết quả:

hôn thuỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngủ mê mệt, không biết gì.

Một số bài thơ có sử dụng