Có 1 kết quả:

dị như phản chưởng

1/1

Từ điển phổ thông

dễ như trở bàn tay