Có 1 kết quả:

dị tri

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dễ biết.

Một số bài thơ có sử dụng