Có 1 kết quả:

dị toái

1/1

dị toái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dễ vỡ, dễ gãy

Một số bài thơ có sử dụng