Có 1 kết quả:

tích tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rượu quý, cất giữ lâu ngày.