Có 1 kết quả:

đàm hoa

1/1

đàm hoa

giản thể

Từ điển phổ thông

1. cây hoa quỳnh
2. cây sung