Có 1 kết quả:

đàm hoa nhất hiện

1/1

Từ điển phổ thông

hiện ra rồi bỗng biến mất ngay, chỉ xuất hiện trong thoáng chốc như hoa quỳnh