Có 2 kết quả:

tinh kìtinh kỳ

1/2

tinh kì

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giờ sao mọc, tức giờ rước dâu. Tục lệ cổ Trung Hoa là đợi tối, sao mọc thì rước dâu. Đoạn trường tân thanh : » Tinh kì giục giã đã mong độ về «. — Trong Bạch thoại có nghĩa là một tuần lễ ( thời gian 7 ngày ).

tinh kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuần, tuần lễ