Có 1 kết quả:

tinh cầu

1/1

tinh cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thiên thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi sao trên trời.