Có 1 kết quả:

xuân tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc cúng lễ thần thánh vào mùa xuân.

Một số bài thơ có sử dụng