Có 1 kết quả:

muội tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ tối tăm, xấu xa.