Có 1 kết quả:

muội đán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc trời chưa sáng, còn tối.

Một số bài thơ có sử dụng