Có 1 kết quả:

thị phủ

1/1

thị phủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có hay không, có không, đúng không (câu hỏi)

Một số bài thơ có sử dụng