Có 1 kết quả:

thị đích

1/1

thị đích

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ừ, đúng, phải (câu trả lời khẳng định)