Có 1 kết quả:

hiển hách

1/1

hiển hách

giản thể

Từ điển phổ thông

hiển hách, rạng ngời