Có 2 kết quả:

thì đạithời đại

1/2

thì đại

phồn thể

Từ điển phổ thông

thời đại, giai đoạn, khoảng thời gian

Một số bài thơ có sử dụng

thời đại

phồn thể

Từ điển phổ thông

thời đại, giai đoạn, khoảng thời gian

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời. Thuở — Triều vua — Khoảng thời gian dài có chung một tình trạng.

Một số bài thơ có sử dụng