Có 1 kết quả:

thì đại quảng tràng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Times Square (New York). § Cũng dịch là “Thì báo quảng tràng” 時報廣場, vì tòa báo New York Times trước đã thiết lập ở đây.