Có 1 kết quả:

thời nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự thích hợp với những điều hiện đang được nhiều người ưa chuộng.

Một số bài thơ có sử dụng